Наукові роботи співробітників кафедри

 

1. Ткаченко Ф.П., Сардарян К.Б. Водорості Тилігульського регіонального ландшафтного парку (чек-лист, поширення, екологія) [монографія]/ Ф.П. Ткаченко, К.Б. Сардарян; за редю П.М. Царенка. – Одеса: ОНУ, 2017. – 109с.
2. Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В., Назарчук Ю.С. Лишайники та ліхенофільні гриби регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» (Одеська область, Україна) // Чорноморськ. бот. журн. – 2016. – Т. 12, № 2. – С. 165 - 177.
3. Назарчук Ю.С., Паузер О.Б. Вплив препарату Радіфарм на подолання спокою насіння кипарису аризонського (Cupressus arizonica Parl.) та кипарисовику Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana Greene) // Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія. – 2017. – № 3 (70) . – С. 163 – 169.
4. Словник ботанічних термінів / О.М. Слюсаренко, Т.В. Васильєва, В.П. Герасим’юк [та ін.] ; під заг. ред. С.Г. Коваленко. – Одеса : Пєчатний дом, 2012. – 204 c.
5. Ruzhitskaya O., Borysova O. Germination and quality of spelt seeds under south-western Ukraine conditions // Genetics and Plant Physiology, Special Issue (Part 2), 4(3–4). – 2014. - Р. 216–224.
6. Borysova O., Ruzhitskaya O. Hulled wheats’ (Triticum spelta, Triticum dicoccum) grain quality, germination, and viability characteristics [Електронний ресурс] / // Біологічні студії. – 2015. – Т.9, №1. – С.125–134. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-df/bist_2015_9_1_13.pdf
7. Борисова О.В., Ружицька О.М. Фізіолого-біохімічні показники проростків пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. за моделювання водного дефіциту [Електронний ресурс] / // Вісник Харківського національного університету. Серія: Біологія. – 2015. – Вип. 23 (№1129). – С. 81-88. – Режим доступу: http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/vol_1129.html
8. Ружицька О.М., Борисова О.В. Ріст, продуктивність та якість зерна озимої спельти за умов Півдня степової зони України // Вісник Одеського національного університету ім. Мечникова. – 2015. – Т.20; вип..1(36). – С. 47-58.
9. Кириленко Н. А., Ружицька О. М., Борисова О. В. Анатомо-морфологічні особливості стебел та листків плівчастих пшениць Triticum spelta L. та T. Dicoccum (Schrank ) Schuebl. //Вісник ОНУ. Біологія. - 2016. - Т. 21, вип. 1(38) - С. 50-61
10. Доброва Г. О., Замбріборщ І. С., Шестопал О. Л., Ружицька О. М. Чутливість до андрогенезу in vitro Полби звичайної Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl. – 2016. - Мікробіологія і біотехнологія . - №2 (34). - C. 54-60.
11. Ткаченко Ф. П. Важкі метали (Cd і Cu) і фізіологічні параметри водоростей-макрофітів (на прикладі Сladорhоrа vаgаbundа (L.) Hoek) // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2002. – Т. 7. – Вип. 1. – С. 54 – 59.
12. Ткаченко Ф. П. Видовой состав водоростей-макрофитов лиманов северо-западного Причерноморья // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13. – Вип. 16. – С. 47 – 55.
13. Ткаченко Ф. П. Влияние загрязненных вод оросительной системы на макрофитобентос Джарылгачского залива Черного моря // Альгология. – 2003. – Т. 13, № 2. – С. 167 – 176.
14. Ткаченко Ф. П. Внутрішньовидова мінливість розмірів клітин слані видів роду Cladophora Kutz. з Чорного моря // Укр. ботан. журн. – 1991. – Т. 48, № 4. – С. 53 – 56.
15. Ткаченко Ф. П. Макрофитобентос Одесского залива Черного моря и его динамика // Альгология. – 2001. – Т. 11, № 1. – С. 115 – 121.
16. Ткаченко Ф. П. Макрофіти Березанського лиману Чорного моря // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2001. – Т. 6. – Вип. 1. – С. 102 – 108.
17. Ткаченко Ф. П. Макрофітобентос Дністровського лиману Чорного моря // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту. Серія біологія і екологія. – 2002. – Т. 2, вип. 10. – С. 166 – 171.
18. Ткаченко Ф. П. Макрофітобентос Тузловської групи лиманів Чорного моря // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2000. – Т. 5. – Вип. 1. – С. 141 – 146.
19. Ткаченко Ф. П. Особенности биологии Cladophora vagabunda (L.) Hoek (Chlorophyta) // Альгология. – 1991. – Т. 1, № 4. – С. 23 – 28.
20. Куцын Е. Б., Ткаченко Ф. П. Аминокислотный состав и биологическая ценность белков некоторых черноморских водорослей-макрофитов // Альгология.  2003.  Т. 13, № 1. – С. 34 – 43.
21. Куцин О.Б., Ткаченко Ф.П. Вплив детергентів на інтенсивність фотосинтезу водоростей-макрофітів Чорного моря // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2008. – вип. 46. – С 17 – 23.
22. Куцин Е. Б., Ткаченко Ф. П. Содержание липидов и их жирно-кислотный состав у водорослей-макрофитов Черного моря // Гидробиол. журн. – 2011. – Т. 47, № 2. – С. 65 – 72.
23. Ткаченко Ф. П., Герасимюк В. П., Снигирев С. М. Особенности питания Blennius sanquinolentus (прибрежье острова Змеиного, Черное море) // Гидробиол. журн. – 2010. – 46, № 6. – С. 52 – 57.
24. Ткаченко Ф. П., Єременко Т. І. Макрофіти Григорівського та Дофінівського лиманів Чорного моря // Укр. ботан. журн. – 2000. – Т. 57, № 2. – С. 141 – 147.
25. Ткаченко Ф. П., Кириленко Н. А. Еколого-біологічні особливості донної рослинності солоних озер пересипу Тилігульського лиману // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – Вып. 5. – Ялта. – 2015. – С. 89 – 93.
26. Ткаченко Ф. П., Коваль В. Т. Биохимический состав массовых бентосных водорослей Черного моря // Гидробиол. журн. – 1990. – Т. 26, № 5. – С. 33 –36.
27. Ткаченко Ф. П., Ковтун О. О. Макроф1ти Тилігульського лиману Чорного моря // Укр. ботан. журн. – 2002. – Т. 59, № 2. – С. 184 – 191.
28. Ткаченко Ф. П., Костылев Є. Ф., Третьяк И. П. Макрофитобентос Малого Филлофорного поля (Каркинитский залив, Черное море, Украина) // Альгология. – 2012. – Т. 22, № 3. – С. 295 – 302.
29. Ткаченко Ф. П., Куцын Е. Б. Виды рода Vaucheria D.C. водоемов северо-западного Причерноморья (Украина) // Альгология. – 2012. – вып. 22. № 2. – С.190 – 197.
30. Ткаченко Ф. П., Куцын Е. Б. Влияние детергентов на аминокислотный состав белка зеленой водоросли Cladophora vagabunda (L.) Hoek // Гидробиол. журн. – 2002. – Т. 38, № 3. – С. 94 – 103.
31. Ткаченко Ф. П., Куцын Е. Б. Влияние детергентов на некоторые физиологические параметры зеленой водоросли Cladophora vagabunda (L.) Hoek // Экологические проблемы Черного моря: Cб. науч. статей. – Одесса : ОЦНТЭИ. – 1999. – С. 294 – 297.
32. Ткаченко Ф. П., Куцын Е. Б. Оценка состояния экосистемы Одеского залива по некоторым биохимическим показателям водоростей-макрофитов // Экология, экономика, рынок: Сб. науч. статей. – Одесса : ОЦНТЭИ. – 1999. – С. 130 – 134.
33. Ткаченко Ф. П., Маслов И. И. Жирные кислоты общих липидов видов рода Cystoseira C. Agardh (Phaeophyta) (Черное море, Крым) // Альгология. – 2015. – Т. 25, № 2. С. 115 – 124.
34. Ткаченко Ф. П., Маслов И. И. Морской макрофитобентос Черноморского биосферного заповедника // Экология моря. – 2002. – Вып. 62. – С. 34 – 40.
35. Ткаченко Ф. П., Третьяк И. П. Макрофитобентос ботанического заказника общегосударственного значения «Филлофорное поле Зернова» (Украина) // Альгология. – 2015. – Т. 25, № 2. – С. 115 – 124.
36. Ткаченко Ф. П., Чернякевич С. С., Сардарян К. Б. Нове місцезнаходження рідкісного виду червоних водоростей Batrachospermum gelatinosum (Batrachospermaceae) // Укр. ботан. журн. – 2014. – Т. 71, № 6. – C. 716 – 719.
37. Ткаченко Ф. П., Шевченко И. М. Иммунотропные свойства экстрактов из некоторых морских водорослей // Таврический мед.-биол. Вестн. – 2002. – Т. 5, № 4. – С. 111 – 114.
38. Tkachenko F. P. Species composition of algae-macrophytes of the Northwestern part of the Black Sea // Intern. J. on Algae. – 2004. – V. 6, N 3. – P. 251 – 269.
39. Васильєва Т. В. Коваленко С. Г. Конспект флори Південної Бессарабії. – Одеса : ВидавІнформ, 2003. – 250 с.
40. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г. Спонтанна флора острова Зміїний (Чорне море, Україна) // мат. ХІІ з’їзд УБТ. – Одеса, 2006. – С. 23.
41. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Ружицька І. П., Немерцалов В. В., Немерцалова С. В. Біологічні особливості нових для Причорномор’я видів родини Euphorbiaceae Juss. // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2004. – Т. 9. – Вип. 5. – С. 55 – 62.
42. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Ружицька І. П., Немерцалов В. В. Характерні особливості пагофлори Південної Бессарабії // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2003. – Т. 8. – Вип. 2. – С. 43 – 50.
43. Васильева Т. В., Коваленко С. Г., Паузер Е. Б. Флора острова Змеиный // Вісник Одеського національного університету. Екологія. – 2005. – Т. 10. – Вип. 4. – С. 66 – 72.
44. Васильєва Т. В., Корзюков А. І, Коваленко С. Г. Культивовані рослини острова Зміїний // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2006. – Т. 11. – Вип. 1.– С. 84 – 92.
45. Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Немерцалова С. В. Особливості флори причорноморських піщаних кіс Бессарабії // Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – № 11 (43). – Біологічні науки. – 2001. – С. 5 – 10.
46. Блайда И. А., Баранов В. И., Васильева Т. В., Васильева Н. Ю., Немерцалов В. В., Слюсаренко Л. И., Камская В. А. Комплексная оценка отходов углеобогащения с точки зрения их фитотоксичности, возможности вторичной переработки и детоксикации // Энерготехнологии и ресурсосбережение.–2012. – № 2. – С. 37 – 43.
47. Бондаренко Е. Ю., Васильева Т. В. Инвазионные виды во флоре экотопов различных секций антропогенных экосистем // Мониторинг и оценка состояния растительного мира: Материалы IV-ой Международной научной конференции. – Минск : ГУ «БелИСА», 2013. – С. 172 – 174 с.
48. Бондаренко Е. Ю., Васильева Т. В. Систематическая структура флоры водоразделов низовий междуречья Днестр – Тилигул (Одесская область, Украина) // Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов: Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). 21 июня 2014 г. Махачкала : АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 2014. – C. 28 – 31.
49. Бондаренко Е. Ю., Васильева Т. В. Систематическая структура флоры лиманов междуречья Днестр – Тилигул // Агротехнологии XXI века: концепции устойчивого развития: материалы международной конференции, посвященной 100-летию кафедры ботаники, защиты растений, биохимии и микробиологии (17–18 апреля 2014 г.). – Воронеж : ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – С. 313 – 318.
50. Бондаренко Е. Ю., Васильева Т. В. Структура флоры водоразделов низовий междуречья Днестр – Тилигул // Актуальные проблемы экологии и сохранения биоразнообразия России и сопредельных стран. Вып. 9. Материалы Всероссийской научной конф. Владикавказ. 2013. – 352 с. С. 31 –35.
51. Бондаренко Е. Ю., Васильева Т. В. Характеристика синантропных видов растений флоры низовий междуречья Днестр – Тилигул (Одесская область, Украина) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Естественные науки, 2011. – № 3 (98). – Выпуск 14/1. – С. 238 – 241.
52. Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Вплив антропогенної трансформації території на стан раритетних видів у межиріччі Дністер – Тилігул // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13. – Вип. 4. – С. 61 – 70.
53. Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Рідкісні рослини флорокомплексів невеликих річок півдня Одеської області // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2009. – Т. 14. – Вип. 8. – С. 15 – 21.
54. Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Структура синантропної флори малих річок пониззя межиріччя Дністер – Тилігул // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2015. – Т. 20. – Вип. 1(36). – С. 29 – 36.
55. Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Флора окремих рудеральних екотопів межиріччя Дністер – Тилігул // Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 9. Частина перша. – Одеса : СМИЛ, 2008. – С. 115 – 119.
56. Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В., Коваленко С. Г. Колектори колекції Й. К. Пачоського у гербарії Одеського національного університету // V Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського / Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції (Херсон, 28 вересня – 1 жовтня 2009 р.). – Херсон : Айлант, 2009. – С. 10.
57. Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В. Гербарій ОНУ (MSUD). Поява інвазійних видів рослин в Одеському повіті та в місті Одесі // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2009. – Т. 14. – Вип. 14. – С. 7 – 14.
58. Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В. Карантинні бур’яни півдня України у ХІХ-ХХ ст. // Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. А 25 Сільськогосподарські та біологічні науки. – 2012. – Вип. 61. – С. 30 – 35.
59. Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В. Рідкісні та зникаючі види Одещини у гербарних колекціях ОНУ імені І. І. Мечникова (MSUD) // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Інтродукція та збереження рослинного різноманіття». – 2009. – № 22 – 24.– С. 97 – 98.
60. Інвазійний потенціал адвентивної фракції флори Причорномор’я / В. В. Протопопова, М. В. Шевера, С. Л. Мосякін, В. А. Соломаха, Т. Д. Соломаха, Т. В. Васильева, С. П. Петрик. – К. : Фітосоціоцентр, 2009. – 60 с.
61. Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ. Монографія. – Одеса : Астропринт, 2008. – С. 23 – 68.
62. Протопопова В. В., Шевера М. В., Мосякін С. Л., Соломаха В. А., Соломаха Т. Д., Васильєва Т. В., Петрик С. П. Види-трансформери у флорі північного Причорномор’я // УБЖ. – 2009. – Т. 66, № 6. – С. 770 – 782.
63. Словник ботанічних термінів / О. М. Слюсаренко, Т. В. Васильєва, В. П. Герасим’юк [та ін.] ; під заг. ред. С. Г. Коваленко. – Одеса : Пєчатний дом, 2012. – 204 c.
64. Black Sea Red Data Book. – New York : United Nations Publications, 1999. – 413 p. – 15 статей.
65. Vasylyeva T. V., Kovalenko S. G., Nemertsalov V. V. The informational model of synanthropic flora forming // Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. – вип. 7. – Одеса : СМИЛ, 2006. – С. 182 – 186.
66. Герасим’юк В. П. Діатомові водорості бентосу Хаджибейського і Куяльницького лиманів (Північно-Західне Причорномор’я): Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – К., 1992. – 18 с.
67. Герасим’юк В. П. Мікроскопічні водорості бентосу степової річки Кодими // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2010. – Т. 15. – Вип. 6. – С. 25 – 30.
68. Герасимюк В. П. Новые для Украины виды водоростей // Альгология. – 2011. – 21, № 1. – С. 126 – 128.
69. Герасимюк В. П. Микрофитобентос Днестровского лимана // Причорном. еколог. бюлетень. – 2011. – 39, № 1. – С. 141 – 148.
70. Герасимюк В. П. Микрофитобентос залива Тартус (Сирия, Средиземное море) // Матер. наук. конф. “Каразінські природознавчі студії”. – Харків, 2011. – С. 97 – 99.
71. Герасимюк В. П., Гусляков Н. Е. Эколого-флористический анализ диатомовых водорослей бентоса Хаджибейского лимана (Черное море) // Альгология. – 1992. – 2, № 3. – С. 49 – 53.
72. Герасим’юк В. П., Герасим’юк Н. В. Мікроскопічні водорості Одеських полів фільтрації // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2013. – Т. 18. – Вип. 1. – С. 19 – 27.
73. Герасим’юк В. П., Герасим’юк Н. В., Літовчак Я. Л. Мікрофітобентос Кучурганського водосховища // Чорномор. ботан. журн. – 2013. – Т. 9, № 2. – С. 226 – 237.
74. Герасимюк В. П., Зинченко В. Л. Диатомовые обрастания китов малых полосатиков в водах Антарктики // Гидробиол. журн. – 2011. – 47, № 5. – С. 29 – 36.
75. Герасим’юк В. П., Кириленко Н. А. Мікроскопічні водорості бентосу нижньої течії річки Південний Буг // Чорноморськ. бот. журн. – 2014. – 10, № 23. – С. 328 – 340.
76. Герасимюк В. П., Кирилина А. Е. Bacillariophyta интерстициали Одесского залива Черного моря // Альгология. – 2001. – 11, № 3. – С. 360 – 370.
77. Герасимюк В. П., Ковтун О. А. Видовое разнообразие микрофитобентоса египетского прибрежья Красного моря // Альгология. – 2013. – 23, № 4. – С. 450 – 460.
78. Герасимюк В. П., Ковтун О. А. Микроскопические водоросли Тилигульского лимана (Черное море, Украина) // Альгология. 2012.– 17, № 1. – С. 42 – 52.
79. Герасим’юк В. П., Миронюк О. М. Мікрофітобентос степової зони річки Барабой // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2011. – Т. 16. – Вип. 18. – С. 8 – 15.
80. Герасим’юк В. П., Чемерська Х. О. Мікрофітобентос річки Мертвовід // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2014. – Т. 19. – Вип. 1(34). – С. 57 – 67.
81. Герасимюк В. П., Эннан А. А., Шихалеева Г. Н. Видовой состав водорослей бентоса Куяльницкого лимана (Северо-Западное Причерноморье, Украина) // Альгология. – 2011. – 21, № 2. – С. 226 – 240.
82. Гусляков Н. Е., Закордонец О. А., Герасимюк В. П. Атлас диатомовых водорослей бентоса северо-западной части Черного моря и прилегающих водоемов. – К. : Наук. думка, 1992. – 252 с.
83. Кириленко Н. А., Герасимюк В. П. Мікрофітобентос ріки Південний Буг // Наукові зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. – Сер. Біологія. – 2015. – № 3 – 4 (64). – С. 287 – 290.
84. Gerasimiuk V. P. Algae of marine littoral and inland water bodies of Galindez (Argentine Islands) // Inter. J. Algae. – 2008. – 10, № 1. – P. 1 – 13.
85. Gerasimiuk V. P. et al. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 2. Bacillariophyta / P. M. Tsarenko, S. P. Wasser, Nevo E. – Ruggel: A.R.A. Gantner Verlag K.– G., 2009. – 413 p.
86. Borisova O. V., Gerasimiuk V. P., Kapustin D. O. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 4. Charophyta / P. M. Tsarenko, S. P. Wasser, Nevo E. – Ruggel : A.R.A. Gantner Verlag K. – G., 2014. – 703 p.
87. Кириленко Н. А. Особливості анатомо-морфологічної будови Crassulaceae, їх таксономічне та еволюційне значення // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2015. – Т. 36. – Вип. 1. – С. 37 – 46.
88. Кириленко Н. А., Келембет Н. О. Огляд досліджень гельмінтофауни птахів водно-болотних угідь України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2011. – Т. 16. – Вип. 6. – С. 120 – 126.
89. Кириленко Н. А., Кузнєцов О. В., Гамарц Т. К., Фролова Н. Д. Паразитологічний моніторинг пасажирських перевезень на Одеській залізниці // Актуальні проблеми транспортної медицини. – № 2 (40). – 2015. – С. 28 – 32.
90. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю. Роль П. С. Шестерикова у вивченні флори півдня України // Матеріали ХІІІ з’їзду УБТ (Львів, 19–23 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 52.
91. Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю. Скарби гербарію Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Травник 18 сторіччя // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2005. – Т. 10. – Вип. 5. – С. 191 – 198.
92. Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Гербарні колекції Одеси як основа вивчення біорізноманіття флори регіону // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 6–8 квітня 2011). – К. : Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного, 2011. – С.73 – 75 (299 с.).
93. Коваленко С. Г., Васильева Т. В., Бондаренко Е. Ю., Бальчева Г. А. Гербарий Одесского национального университета (MSUD) // Мат. конференции по морфологии и систематике растений, посвященной 300-летию со дня рождения Карла Линнея (Москва, 16–19 мая 2007 года). – М.: Т-во научных изданий КМК, 2007. – С. 256 – 257.
94. Коваленко С. Г., Васильева Т. В., Бондаренко Е. Ю., Немерцалов В. В. Растения засоленных местообитаний Прикаспийской низменности в сборах Г. И. Потапенко (Гербарий Одесского национального университета имени И. И. Мечникова – MSUD) // Вестник КазНУ. Серия экологическая. – 2015. – № 1–2 (43). – С. 460 – 465.
95. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Бальчева Г. О. Гербарій Одеського національного університету. Колектори іменної колекції Е. Е. Ліндеманна // «Теорія і практика сучасного природознавства»: Мат. ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю утворення Херсонського державного університету. – Херсон, 2007.
96. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю. Ексикати колекції Й. К. Пачоського гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD) // Чорноморський ботанічний журнал. – 2013. –Т. 9, № 3. – С. 6 – 14.
97. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю., Немерцалов В. В. Збори видатних ботаніків у гербарній колекції Е. Е. Ліндеманна (MSUD) // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2015. – Т. 29. – Вип. 1(36). – С. 205 – 215.
98. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю., Янкіна Н. А. Гербарії як складова частина наукової і виховної роботи. 1. Колектори гербарію Вищих Жіночих Педагогічних курсів // Фальцфейніфські читання: Збірник наукових праць. – Херсон, 2007. – С. 163 – 166.
99. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Швець Г. А. 145 років існування кафедри ботаніки ОНУ // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2010. – Т. 15. – Вип. 6. – С. 117 – 124.
100. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Швець Г. А. Кафедра ботаніки на біологічному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2013. – Т. 18. – Вип. 4(33). – С. 14 – 22.
101. Ботаніки і ботанічні дослідження в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (1865 – 2005) / Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Швець Г. А. – Одеса : Фенікс, 2005. – 104 с.
102. Професори Одеського (Новоросійського університету). Біографічний словник в 4–х томах. – Одеса : Астропринт, 2000. – 30 статей.
103. Професори Одеського (Новоросійського університету). Біографічний словник в 4–х томах. 2-е видання доповнене. – Одеса : Астропринт, 2005. – 31 стаття.
104. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Г. Й. Потапенко // Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Немерцалов В. В., Герасимюк Н. В., Васильєва Т. В. – Одеса : Освіта України, 2014. – 112 с.
105. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція П. С. Шестерикова // Коваленко С. Г., Немерцалов В. В., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. – Одеса : Освіта України, 2014. – 196 с.
106. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й. К. Пачоського / Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. – Одеса : Освіта України, 2013. – 331 с.
107. Шиян Н. М., Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. Автентичні зразки судинних рослин гербарію Й. К. Пачоського (MSUD) // VІ Ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського. Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції, (Херсон, 19.05.2014 – 22.05.2014) / відповідальний редактор М. Ф. Бойко. – Херсон : Айлант, 2014. – С. 48 – 49.
108. Заморов В. В., Александров Б. Г., Рижко І. Л., Бєлєнкова Н. І., Куцин О. Б. Основи екології: довідник для студентів класичних університетів. – Одеса : Одес. нац. ун–т, 2012. – 115 с.
109. Куцин О. Б. Біотестування токсичності побутових детергентів з використанням макроводорості Cladophora vagabunda (L.) Hoek // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2001. – Т. 6. – Вип. 1.  С. 34  41.
110. Куцин О. Б. Вплив детергентів на вміст вітаміну "С" у клітинах водоростей-макрофітів // Матеріали XІ з'їзду Українського ботанічного товариства (Харків, 25  27 вересня 2001 р.).  2001.  С. 211  213.
111. Куцин О. Б. Вплив комплексного забруднення водного середовища на деякі водорості-макрофіти // Аграрний вісник Причорномор'я. Біологічні, сільськогосподарські та ветеринарні науки.  2002.  вип. 4 (15).  С. 29  34.
112. Куцын Е. Б. Влияние детергентов на пигментный комплекс водорослей–макрофитов // Екологічні проблеми водних екосистем та забезпечення безпеки життєдіяльності на водному транспорті: Зб. доповідей.  Одеса.  2001.  С. 98  101.
113. Назарчук Ю. С. Лишайники / Ю. С. Назарчук // Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ. – Одеса : Астропринт, 2008. – C. 69 – 81.
114. Назарчук Ю. С. Еколого-географічні особливості ліхенобіоти степової зони південного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2013. – Т. 18. – Вип. 1(30). – С. 28 – 33.
115. Назарчук Ю. С. Лишайники Акерманської середньовічної фортеці // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – Т. 4, № 1. – С. 71 – 75.
116. Назарчук Ю. С. Лишайники в Гербарии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (MSUD): состояние и проблемы сохранения // Конференция по систематике и морфологии растений, посвященная 300-летию со дня рождения Карла Линнея (Москва, 17 – 19 мая, 2007 г.). М. : Т-во научных изданий КМК, 2007. – 297 с. С. 262 – 263.
117. Назарчук Ю. С. Лишайники заказника „Петрівський” // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2007. – Т. 12. – Вип. 5. – С. 53 – 59.
118. Назарчук Ю. С. Лишайники степової зони південного заходу України : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.21 / Назарчук Юлія Сергіївна. – К., 2011. – 24 с.
119. Назарчук Ю. С. Нові локалітети Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. та Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale // Матеріали II Міжнародної конференції „Біологія: від молекули до біосфери”. – Харків, 19 – 21 листопада 2007 року. – Х. : Планета-Принт, 2007. – 416 с. С. 291 – 292.
120. Назарчук Ю. С. Особливості ліхенофлори заплавних лісів північно-західного Причорномор’я // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2006. – Т. 11. – Вип. 9. – С. 70 – 76.
121. Назарчук Ю. С. Субстратна пристосованість лишайників степів південного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13. – Вип. 4. – С. 87 – 92.
122. Назарчук Ю. С., Кондратюк С. Я. К истории изучения лишайников северо-западного Причерноморья // Материалы VIII Молодежной конференции ботаников в Санкт-Петербурге (17 – 21 мая 2004 г.). – СПб., СПГУТД, 2004. – 274 с. С. 83.
123. Назарчук Ю. С., Кондратюк С. Я. Лишайники острова Зміїний (Україна) // Укр. ботан. журн., 2007. – Т. 64, № 6. – С. 859 – 866.
124. Керівництво з інтерпретації природоохоронних територій / [Федорончук Н. О., Полторак В. М., Безвушко Г. І., Деркач О. М., Балацька Т. І., Роженко М. В., Назарчук Ю. С.], за ред. О. Є. Рубеля, А. О. Снігірьової; Проект Інтерпретація екологічних стежок з метою сприяння управлінню природоохоронними територіями в Чорноморському регіоні (Інтер Трейлс), Чорноморське відділення Української екологічної академії наук. – Одеса : СПД «Хавроненко В. В.», 2013. – 235 с.
125. Надєіна О. В., Димитрова Л. В., Ходосовцев О. Є., Назарчук Ю. С. Що вам відомо про степові лишайники: маленький всесвіт під ногами // Науково–популярне видання-посібник. – Одеса : Deluxe, 2010. – 20 с.
126. Надеина О. В., Ходосовцев О. Е., Назарчук Ю. С. Завершается проект по степным лишайникам Красной книги Украины // Степной бюллетень. – 2011. – № 33. – С. 53 – 56.
127. Nadyeina O., Dymytrova L. V., Khodosovtsvev O. Ye., Nazarchyk Yu. S. Arid Lichens from the Red Data Book of Ukraine: Perspectives on Assessing.
1. Conserving, and Educating. – Biology International. – 2011. – 50. – P.
2. 72 – 81.
128. Nadyeina O., Khodosovtsvev O. Ye., Nazarchyk Yu. S., Dymytrova L. V.
3. Arid Lichens from the Red Data Book of Ukraine – Assessment,
4. Conservation and Perspectives. – Book of abstracts, The 7th Symposium
5. of the International Association for Lichenology (IAL–7) “Lichens:
6. from genome to ecosystems in a changing world”. – Bangkok, 2012. – P.
7. 86.
129. Nazarchuk Ju. S., Lyalikov Ja. V. History study of lichens of Odesa // Proceedings of the V International Young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.», dedicated to 160 anniversary from the birth of professor Frants Kamenskiy (Odesa, June 13 – 17, 2011). – Odesa : Pechatniy dom, 2011. – 296 p. P. 44 – 45.
130. Nazarchuk Julia S. The mediterranean species of lichens at north–western part of the Black sea coast // Abstract book of the International Conference «Origin and Evolution of Biota in Mediterranian Climate Zones an Integrative Vision» (Zurich, 14 – 15 July, 2007). – P. 31 – 32.
131. Немерцалов В. В. Голонасінні у дендрофлорі м. Одеси // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2005. – Т. 10. – Вип. 5. – С. 83 – 90.
132. Немерцалов В. В. Інтродукційний потенціал деяких родин дендрофлори міста Одеси // Вісник аграрної науки Південного регіону. – 2005. – вип. 6. – Одеса : СМИЛ, 2005.– С. 209 – 214.
133. Немерцалов В. В. Конспект дендрофлори Одеси. – Одеса : Альянс–Юг, 2007. – 95 с.
134. Немерцалов В. В. Представники родини Moraceae Link. у дендрофлорі Південного Заходу України // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2011. – ТОМ 2(9), № 1. С. 207 – 213.
135. Немерцалов В. В. Современное состояние и пути обогащения дендрофлоры Одессы // Научно-практический журнал «Вестник ИрГСХА». – 2011. – Вып. 44. – Ч. 5. – С. 76 – 78.
136. Немерцалов В. В. Адаптація представників родини Rosaceae Juss. до умов Північно-Західного Причорномор’я // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Вип. 80, ч. 2. – Херсон : Грінь Д.С., 2012. – С. 62 – 67.
137. Немерцалов В. В., Коваленко С. Г., Васильева Т. В. Этапы интродукции древесно–кустарниковых растений в дендрофлору Одессы // Вестник Воронежского государственного университета. – 2010, № 2. Серия география и экология. – С. 89 – 92.
138. Немерцалов В. В. Мурашко О. С. Рослини-символи Старого та Нового Світу у бібліографічних джерелах // Вісник Одеського національного університету. Бібліографознавство, бібліотекознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17. – Вип. 1(7). – С. 105 – 138.
139. Немерцалов В. В., Петрушенко В. В., Васильєва Т. В., Богуславенко О. В. Структура дендрофлори парку імені О. М. Горького // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2006. – Т. 11. – Вип. 9. – С. 77 – 84.
140. Немерцалов В. В., Петрушенкo В. В., Ореховская О. А. Биоэкологическая характеристика некоторых нетрадиционных кормовых культур юга Украины // Вісник Київського національного ун-ту м. Т.Г. Шевченка. Серія «Інтродукція та збереження рослинного різноманіття». – 2009. – № 19 – 21. – С. 169 – 171.
141. Немерцалов В. В., Погуляй В. М., Слюсаренко О. М. Історія зеленого будівництва в Одесі у XVIII–XIX ст. // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2005. – Т. 10. – Вип. 3. – С. 200 – 208.
142. Паузер Е. И., Васильева Т. В., Попова Е. Н., Ткаченко Ф. П., Коваленко С. Г., Ружицкая И. П., Данилишин А. С., Златова Е. И., Назарчук Ю. С., Немерцалов В. В., Полянцев П. И., Мединец В. И. Анализ состояния растительного покрова в районе Придунайских озёр // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2002. – Т. 7. – Вип. 2. – С.135 – 148.
143. Паузер О. Б., Швець Г. А., Антушева Т. О., Якуба І. П. Влияние микроэлементов на физиолого–биохимические показатели овощных культур // Вісник аграрної науки південного регіону. Сільгосп. та біол. науки. Вип.1. – Одеса : СМИЛ, 2000. – С. 152 – 157.
144. Паузер О. Б., Швець Г. А., Антушева Т. О., Якуба І. П. Микроэлементы в процессах жизнедеятельности люцерны // Вісник аграрної науки. Спец. випуск. – Київ, 2000. – С. 65 – 66.
145. Паузер О. Б., Швець Г. А., Якуба І. П. Вміст і динаміка рухомого марганцю на полях півдня Одещини // Аграрний вісник Причорномор’я. Біологічні, сільгосп. та вет. Науки Вип. 4 (15). – Одеса, 2002. – С. 37 – 41.
146. Паузер А. Б., Швец Г. А., Якуба И. П. Использование микроэлементов в овощеводстве и полеводстве // Вісник аграрної науки Південного регіону. Вип 3. – Одесса : СМИЛ, 2002. – С. 54 – 65.
147. Бурикіна С. І., Паузер О. Б., Якуба І. П., Швець Г. А. Біохімічні показники огірка за передпосівної та позакореневої обробки магнієм, залізом та марганцем // Вісник Аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські В 53 та біологічні науки. Вип. 5. – Одеса : СМИЛ, 2004. – 290 с.
148. Вініговська К. О., Якуба І. П., Паузер О. Б. Активність окисних процесів в проростках томатів та огірка за дії препарату Фітоцид. / Матеріали VI Міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.» присвячена 150-річчю від дня народження видатного ботаніка В. І. Липського (Одеса, 13 – 17 травня 2013 р.). – Одеса : Печатний дом, 2013. – 364 с.
149. Крижановська Н. Ю., Паузер О. Б., Якуба І. П. Фітотоксичність забруднених важкими металами ґрунтів м. Миколаєва // Питання біоіндикації та екології – 2015. – Вип. 20, № 1. – С.126 – 142.
150. Швець Г. А., Паузер О. Б., Якуба І. П. Фізіолого-біохімічні показники рослин за оптимізації марганцевого живлення сільгоспкультур на південному чорноземі / Матеріали ХІІ з'їзду Українського ботанічного товариства // Тези доп. – Одеса, 2006. – С. 516.
151. Швець Г. А., Паузер О. Б., Антушева Т. О., Якуба І. П. Фізіолого-біохімічні параметри овочевих культур в польових та тепличних умовах за впливу мікроелементів // Вісник ОНУ. – Одеса, 2001. – Т. 6, вип. 1. – С.17 – 23.
152. Швець Г. А., Ружицька О. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Викладання дисципліни «Фізіологія та біохімія рослин» в ОНУ імені І. І. Мечникова за кредитно – модульної організації навчального процесу / Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку / НАН України, Ін-ту фізіології рослин і генетики, Українське товариство фізіологів рослин. – К. : Логос, 2009. – Т. 2. – С. 685 – 689.
153. Швець Г. А., Ружицька О. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Викладання дисциплін з фізіології рослин у підготовці студентів напряму Біологія в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова // Матеріали науково-методичного семінару «Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук». – Харків, 2013 р. – С. 63 – 65.
154. Якуба І. П., Швець Г. А., Паузер О. Б. Біохімічний склад овочевих культур за передпосівної обробки насіння марганцем // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2003. – Т. 8. – Вип. 1. – С. 50 – 55.
155. Якуба І. П., Паузер О. Б., Бурикіна С. І. Накопичення марганцю листками та зерном озимої пшениці у зв’язку з їх біохімічними показниками за різних систем удобрення // Живлення рослин: теорія і практика. (Зб. наук пр., присвяч. 100–річчу від дня народження акад. АН УРСР та ВАСГНІЛ П. А. Власюка) / Головн. ред. В. В. Моргун. – К. : Логос, 2005. – С. 153 – 161.
156. Якуба І. П., Паузер О. Б., Швець Г. А., Цандур М. О. Оцінка забезпеченості сільськогосподарських культур марганцем на південному чорноземі (за вмістом мікроелементу в ґрунті) // Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 8. – Одеса : СМИЛ, 2007. – 220 с.
157. Якуба І. П., Паузер О. Б. Марганцеве живлення рослин та шляхи його покращення / Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: Ф 50 у 2 т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. ред. В. В. Моргун. – К. : Логос, 2009. – Т.1. – 706 с.
158. Якуба І. П., Паузер О. Б., Швець Г. А. Вміст деяких мікроелементів у насінні ріпака за використання різних систем добрив / Матеріали ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (19–23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 470 – 472.
159. Pauzer O. B., Yakuba I. P. Manganese in the southern blacksoil at irrigation, fertilization and pollution // Zeszyt poswiecony konferencji naukowej . Chemiczne zanieczyszczenia srodowiska: szacowanie ryzyka. Roczniki panstwowego zakladu higieny. – 2003. – T. 54, Suplement. – P. 96 – 97.
160. Попова Е. Н. Научная деятельность профессора Г. И. Танфильева в области ботаники // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13. – Вип. 16. – С. 185 – 195.
161. Попова Е. Н. Распространение орхидей в Одесской области // Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. – 2004. – № 1. – С. 186 – 189.
162. Попова О. М. Види рослин з Червоної книги України на заповідних територіях Одещини (доповнення та уточнення) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Мат-ли II міжнародної наукової конференції (9 – 12 жовтня 2012 р.). – Київ : Паливода А. В., 2012. – С. 276 – 279.
163. Попова О. М. Внесок М. М. Альбова (1866 – 1897) у вивчення рослинного світу Кавказу // Історія Української науки на межі тисячоліть. – Вип. 33. – Київ, 2008. – С. 193 – 204.
164. Попова О. М. Географічний аналіз дендрофлори національного природного парку “Тузловські лимани” // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2014. – Т. 19. – Вип. 2(35). – С. 34 – 40.
165. Попова О. М. Дендрофлора національного природного парку “Тузловські лимани” (Одеська область, Україна). – Чорноморськ. бот. ж. – 2015. – Т. 11, вип. 3. – С. 251 – 261.
166. Попова О. М. Знахідки Cephalanthera damasonium і Platanthera × hybrida (Orchidaceae) в Національному природному парку «Тузловські лимани»: стан їхніх популяцій і перспективи збереження. – Укр. ботан. журн. – 2015. – Т. 72, № 4. – 357 – 363.
167. Попова О. М. Перспективи оптимізації природно-заповідного фонду Одеси в контексті формування локальної екомережі // Шляхи оптимізації природно-заповідного фонду міст України як основи формування локальних екомереж. (науково-методичне видання). – Полтава : Дивосвіт, 2013. – С. 20 – 24.
168. Попова О. М. Про концептуальні питання щодо складання червоних списків (на прикладі Одеської області) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Мат-ли II міжнародної наукової конференції (9–12 жовтня 2012 р.). – Київ: Паливода А. В., 2012. – С. 32 – 34.
169. Попова О. М. Роль природно-заповідного фонду Одеської області у збереженні судинних рослин Червоної книги України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2004. – Т. 9. – Вип. 1. – С. 81 – 87.
170. Попова О. М. Созофіти узбережжя Куяльницького лиману (Одеська область) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Мат-ли III міжнародної наукової конференції (4 – 7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів : ТзОВ “Простір-М”, 2014. – С. 142 –144.
171. Попова О. М. Судинні рослини Одеської області з Червоної книги України, Світового та Європейського Червоних списків // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2002. – Т. 7. – Вип. 1. – С. 278 –290.
172. Попова О. М., Артюх М. М. Дендрофлора парку національного наукового центру “Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова” // Чорном. ботан. журн. – 2005. – Т. 11. – № 1. – С. 117 – 128.
173. Попова О. М., Кузнєцов В. О. Місце гербаріїв у системі культурно-наукових установ України // Наукові записки державного природознавчого музею. – Вип. 24. – Львів, 2008. – С. 21 – 26.
174. Попова О. М., Кузнєцов В. О. Осадча Л. П. Дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва міста Одеси // Наукові записки Державного природничого музею. – Львів, 2007. – Вип. 22. – С. 145 – 156.
175. Попова О. М., Кузнєцов В. О. Сучасні проблеми ботанічного музеєзнавства // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність. Мат-ли наук.конф., присвяченої 145 річниці заснування Крайового музею в Чернівцях (15 травня 2008 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2008. – С.87 – 92.
176. Попова О. М., Рогозін С. Ю. Нове місцезнаходження рідкісного виду Iris pontica (Iridaceae) на Причорноморській низовині та стан його популяції // Укр. ботан. журн. – 2015. – Т. 72, № 5. – 439 – 444.
177. Попова Е. Н., Русев И. Т. Проблемы формирования экосети в Одесской области // Экологические сети – опыт и подходы. Материалы конференции (13 – 14 октября 2011 г.). – Кишинев : Биотика, 2012. – С. 88 – 94.
178. Попова Е. Н., Русев И. Т. Создание регионального ландшафтного парка «Тарутинская степь» – путь к сохранению биоразнообразия степных экосистем и развитию рекреации // Екологія міст та рекреаційних зон. – Одеса : ІНВАЦ, 2010. – С. 281 – 288.
179. Попова О. М., Ужевська С. П., Юрченко Ю. Ю. Реєстр природно-заповідного фонду Одеської області. – Одеса, 2006. – 110 с.
180. Аркушина Г. Ф., Попова О. М. Конспект флори судинних рослин м. Кіровограда. – Кіровоград : Полімед–Сервіс, 2010. – 232 с.
181. Горбняк Л. Т., Любінська Л. Г., Попова О. М., Артюх М. М. Найпівденніший локалітет Pulsatilla grandis Wender. (Ranunculaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – Т. 71, № 2. – 2014. – С. 203 – 205.
182. Русев И. Т., Попова Е. Н. Куяльницкий лиман как национальный природный парк // Екологія міст та рекреаційних зон. – Одеса : ІНВАЦ, 2010. – С. 314 –322.
183. Ружицька О. М., Борисова О. В. Ріст, продуктивність та якість зерна озимої спельти за умов Півдня степової зони України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2015. – Т. 20. – Вип. 1(36). – С. 47 – 58.
184. Ружицька О. М., Заболотна А. П. Показники росту та насіннєвої продуктивності рослин деяких гексаплоїдних видів роду Triticum // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2012. – Т. 17. – Вип. 1 – 2 (26 – 27). – С. 46 – 57.
185. Ружицька О. М., Захарієва З. Є., Кіндрук М. О. Процеси водопоглинання та пероксидного окиснення ліпідів в насінні озимої пшениці різної життєздатності // Фізіологія і біохімія культурних рослин. – 2002. – Т. 34, №1. – С. 29 – 34.
186. Ружицкая О. Н., Игнатова С. А. Восстановление способности к прорастанию потерявших всхожесть семян озимой мягкой пшеницы // Фізіологія та біохімія культурних рослин. – 2007. – Т. 39, № 3 – С. 249 – 254.
187. Ружицкая О. Н., Игнатова С. А., Безверхая Н. А. Способность к прорастанию в условиях in vitro изолированных зародышей невсхожих семян пшеницы // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2006. – Т. 11. – Вип. 1. – С. 122 – 128.
188. Ружицька О. М., Кіндрук М. О., Вишневський В. В. Життєздатність насіння пшениці та вміст у ньому тіобарбітуратреактивних речовин за різних умов зберігання // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2003. – № 58 (3) – С. 107 – 113.
189. Ружицкая О. Н., Клименкова Н. Т., Прокопчук Е. О. Морфофизиологические показатели семян озимой мягкой пшеницы, капсулированных углеродной пленкой // Тези доповідей YIII Конференції молодих вчених "Сучасні напрямки у фізіології і генетиці рослин" (23 – 25 жовтня, 2002 р., Київ). – Київ, 2002. – С. 32.
190. Ружицька О. М., Чумичкіна О. В. Проростання хронологічно старого насіння озимої м’якої пшениці за умов уповільнення його гідратації // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Українське товариство фізіологів рослин. – К. : Логос, 2009. – Т. 1. – С. 687 – 693.
191. Ружицька О. М., Швець Г. А. Схожість насіння пшениці та вміст у ньому тіобарбітуратреактивних речовин за штучного старіння // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2002. – Т. 7. – Вип. 1. – С. 47 – 53.
192. Борисова О. В., Ружицька О. М. Фізіолого-біохімічні показники проростків пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. за моделювання водного дефіциту [Електронний ресурс] // Вісник Харківського національного університету. Серія: Біологія. – 2015. – Вип. 23 (№ 1129). – С. 81 – 88. – Режим доступу: http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/vol_1129.html
193. Ruzhitskaya O., Borysova O. Germination and quality of spelt seeds under south–western Ukraine conditions // Genetics and Plant Physiology, Conference “Plant Physiology and Genetics – Achievements and Challenges” (24 – 26 September 2014, Sofia, Bulgaria). – Special Issue (Part 2), 4 (3 – 4). – Р. 216 – 224.
194. Borysova O., Ruzhitskaya O. Hulled wheats’ (Triticum spelta, Triticum dicoccum) grain quality, germination, and viability characteristics [Електронний ресурс] // Біологічні студії. – 2015. – Т. 9, № 1. – С.125 – 134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/bist_2015_9_1_13.pdf
195. Chumychkina O., Ruzhitskaya O. Influence of hydration conditions upon seed germination after long-term storage // Agrisafe final conference “Climate change: challenges and opportunites in agriculture” (March 21 – 23, 2011, Budapest, Hungary) – Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 2011. – P. 59 – 63.
196. Якуба І. П. Малатдегідрогеназна система зелених листків огірка за умов різної забезпеченості марганцем // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Біол. – 2003. – № 5 (3). – С. 16 – 22.
197. Якуба І. П. Міграція марганцю на зрошуваних полях півдня Одещини // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2002. – Т. 7. – Вип. 1. – С. 152 – 159.
198. Якуба І. П. Фізіологічні показники ефективності позакореневого підживлення огірка марганцем на півдні Одещини // Вісник Аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. – Одеса : СМИЛ, 2005. – вип. 6. – С. 199 – 209.
199. Якуба І. П., Швець Г. А., Феоктистов П. О. Накопичення марганцю листками та зерном твердої й м’якої озимої пшениці у зв’язку з їх біохімічними показниками // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2004. – Т. 9. – Вип. 1. – С. 88 – 98.
200. Якуба І. П., Цандур М. О., Бурикіна С. І. Вміст та доступність марганцю в ґрунті в залежності від окультуреності, сезонів року та зрошення // Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 9, частина ІІ. – Одеса : СМИЛ, 2008. – 178 с.
201. Бурикіна С. І., Коваленко О. В., Якуба І. П. Вміст марганцю в ґрунті та рослинах півдня України / Вісник аграрної науки Південного регіону. Міжвід. тем. наук. збірник. – Одеса, 2012. – випуск 12 – 13. – С. 11 – 18.
202. Бондаренко О. Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер – Тилігул. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 332 с.
203. Бондаренко О. Ю. Про знахідку Scivereckia podolica (Besser) Andrz. еx DC. в околицях м. Одеси // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали міжнародної конференції (11 – 15 жовтня 2010 р., м. Київ). – Київ : Альтерпрес, 2010. – С. 65 – 66.
204. Бондаренко О. Ю., Крюкова Г. М. Про Glaucium flavum Crsntz (Papaveraceae) в Одеській області // Чорноморськ. бот. ж., 9 (2): 170 – 174.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a8e64add5d951508080761519281325
title_5a8e64add5ed07933393721519281325
title_5a8e64add5fe78261059331519281325
title_5a8e64add60fc11060712291519281325
Top