Факультет психології та соціальної роботи

Інформація оновлена 17.04.2015
 

Директор – доктор політичних наук, професор Дунаєва Лариса Миколаївна

Заступники директора:

з навчально-методичної роботи – ст.викладач Богданова Олена Миколаївна
з наукової роботи – доц.,к.психол.н. Смокова Людмила Степанівна
з адміністративної роботи – доц.,к.психол.н. Лаврова Марина Геннадіївна
з виховної роботи – ст.викладач Вернодубов Михайло Петрович
 
Згідно із загальною концепцією розвитку освіти в Україні, потребами удосконалення системи безперервної освіти, а також у відповідності з наданням Одеському національному університету ліцензії на здійснення діяльності по підвищенню кваліфікації та перепідготовки кадрів наказом ректора ОНУ імені І.І.Мечникова від 19.04.1995р.  № 11-02 було створено Інститут інноваційної та післядипломної освіти. Створення ІІПО відкрило можливість здійснювати не тільки підвищення кваліфікації, а й підготовку та перепідготовку кадрів, а також здійснювати різноманітні види діяльності, пов’язані з наданням знань населенню. 
 
На теперішній час в інституті навчається понад 2000 студентів денної та заочної форми навчання, з них на бюджетній формі навчання – 120 студентів. 
 
В інституті працюють понад 100 викладачів, із них професорів – 16; доцентів – 41. Навчальний процес забезпечують близько 40 працівників допоміжного складу. ІІПО та Коледж економіки та соціальної роботи входять до складу ННК «Школа-Коледж-Університет». 
 

В рамках ІІПО діє  7 кафедр:

Завідувач - д.фіз.-мат.н., професор Тюрин Олександр Валентинович.  
 
Завідувачка - к.економ.н., професор Журавльова Тетяна Олександрівна тел. (048) 776-09-30
 
Завідувач - к.мед.н., професор Херсонський Борис Григорович  тел. (048) 776-08-30
 
Завідувачка – к.політ.н., доцент Нікогосян Ольга Олександрівна .  тел. (048) 7760860
 
Завідувачка – к.філолог.н., доцент Ємельянова Людмила Леонідівна 
 
Завідувачка – д.політ.н., професор Дунаєва Лариса Миколаївна тел. (048) 7760577
 
Соціальної допомоги та прикладної психології
Завідувач – д.біолог.н., професор  Псядло Едуард Михайлович 
 
Завідувач –к.фіз.-мат.н., доцент Альошин Олексій Миколайович тел. (048) 704-58-01
 
 

Підрозділи 

На базі комплексу «Школа-Коледж-Університет» існують п’ять науково-технічних лабораторій, Координаційній центр дистанційного навчання та Центр неперервної  освіти.
У 2006 році в складі ІІПО створено навчально-методична лабораторія клінічної реабілітаційної психології та психологічних експертиз (керівник канд.психол.н., доц. Коробіцина М.Б.), співробітники якої розробляють та впроваджують інноваційні моделі навчального процесу та інноваційні реабілітаційні технології. Лабораторія здійснює наукове співробітництво з медичними закладами та організаціями, які надають різні види соціальної допомоги населенню міста Одеси та Одеської області. Зокрема - Військово-медичний центр Південного оперативного командування, Обласний благодійний фонд "Надія, добро, добробут", Обласний центр соціальних служб для молоді, Міський дитячий діагностичний центр імені академіка Б.Я. Резніка.
 
На базі кафедри клінічної психології під керівництвом д-ра біолог. н., проф. Псядла Е.М. працює психодіагностична лабораторія. На базі лабораторії проводиться розробка психодіагностичних засобів та їх втілення в діагностичних методиках, включаючи методологічне та теоретичне обґрунтування, перевірку валідності й надійності.
 
На базі навчально-науково виробничого центру ОНУ сумісно з кафедрою економічної кібернетики та інформаційних технологій створено навчально-практичну лабораторію з мікроелектроніки та комп’ютерної схемотехніки (керівник доц. Глауберман М.А.) для виконання студентами комплексу лабораторних та практичних робіт, які передбачені навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом «Комп’ютерна інженерія».
 
У складі кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій створено навчально-дослідницьку лабораторію «Мікропроцесорної техніки та автоматизації наукових досліджень». Науковим керівником лабораторії призначено доцента Єгорова В.В.
 
Разом з НДІ фізики створено лабораторію проблем прикладної фізики та комп’ютерних технологій (керівник проф. Тюрин О.В.), на базі якої проводяться всі наукові розробки та дослідження в рамках двох держбюджетних. Розроблено та впроваджено оригінальні експериментальні методи та стенди для досліджень і неруйнівного контролю фізико-хімічних властивостей матеріалів: оптична голографія, фотонна кореляційна спектроскопія і лазерна допплерівська анемометрія з комп’ютерною цифровою обробкою сигналів і зображень.
 
У 2007 році з метою координації освітньої та методичної діяльності створено навчально-методичний центр, який призваний відпрацювати єдиний підхід щодо досягнення найвищих показників  у роботі ННК “Школа-Коледж-Університет”. Центр має забезпечити успішний перехід студентів комплексу від однієї ступені  освіти до іншої, а також їх випуск.
 
В ІІПО розгорнута програма розвитку сучасних технологій навчання. Одним з пріоритетних напрямків було створення у 2008 році Координаційного центру дистанційного навчання, який працює у рамках Національної програми «Освіта. Україна ХХІ». Директор центру - доц. Альошин Олексій Миколайович. Центр організовано з метою створення та розвитку в університеті системи дистанційного навчання, а також для популяризації вільного програмного забезпечення.
 
Також важливим етапом розвитку ІІПО було створення «Центру неперервної освіти». Початком  «робочої» біографії  Центру неперервної освіти ІІПО можна вважати реалізацію договорів між Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова та Одеським обласним центром зайнятості про професійну перепідготовку вивільнених працівників і незайнятого населення з одержанням другої вищої освіти (1995-2005рр.). 
 
З липня 2014 року на базі Центру неперервної освіти ІІПО ОНУ  почала працювати Програма професійної перепідготовки військовослужбовців Збройних Сил України, звільнених у запас та членів їх  сімей в рамках проекту «Україна-Норвегія». На сьогодні курс професійної  перепідготовки за  напрямами «Управління персоналом», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Бізнес-комунікації. Іноземна мова» пройшли більше 130 слухачів. Готуються до  набору групи за спеціальностями  «1С Бухгалтерія»,  «Web-дизайн» та ін.
 
У прийнятій Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року були визначені і поставлені задачі формування умов для соціальної адаптації людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Серед пріоритетних напрямків була відзначена і необхідність створення благодійного університету для даного контингенту з метою надання допомоги йому в адаптації до сучасних умов життя. 
Серед перспективних напрямів діяльності розглядається можливість організації в рамках соціальних міських програм та безпосередньо освітньої діяльності Центру курсів за дистанційною формою навчання для людей з обмеженими можливостями та ін.

Інститут здійснює підготовку за наступними напрямками підготовки (спеціальностями):

на базі повної загальної середньої освіти

6.130102 Соціальна робота
6.030508 Фінанси і кредит
6.030502 Економічна кібернетика

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

6.030508 Фінанси і кредит
6.030502 Економічна кібернетика
6.130102 Соціальна робота
6.030102 Психологія
6.050102 Комп’ютерна інженерія
 
Конкурсний відбір випускників Коледжу економіки та соціальної роботи, які здобули ОКР молодший спеціаліст в рамках ННК „Школа-Коледж-Університет" проводиться на третій курс зі скороченим терміном підготовки фахівців Інституту інноваційної та післядипломної освіти для отримання ОКР бакалавр, за умови вступу на відповідний напрям підготовки. Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами.

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі
7.03010201 Психологія
8.03050201  Економічна кібернетика
8.13010201  Соціальна робота

та перепідготовку спеціалістів з метою надання другої вищої освіти за спеціальностями

7.02030101 Філософія
7.02030201 Історія
7.02030302 Мова та література (англійська)
7.02030304 Переклад
7.03010101 Соціологія
7.03010201 Психологія
7.03010401 Політологія
7.03020101 Міжнародні відносини
7.03020301Міжнародні економічні відносини
7.03050101 Економічна теорія
7.03060101Менеджмент організацій і адміністрування
7.04010101 Хімія
7.04010201 Біологія
7.04010202 Мікробіологія 
7.04010203 Вірусологія
7.04010302 Гідрогеологія
7.04010401 Географія
7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі
 

В Інституті інноваційної та післядипломної освіти працюють курси підвищення кваліфікації для психологів, лікарів та медичних працівників із середньою спеціальною освітою за напрямками навчання:

психокорекція та психотерапія
клінічна психодіагностика
суїцидологія
психосоматичні розлади та їх психологічна корекція
психологічні проблеми невротичного пацієнта, їх корекція
та курси підвищення кваліфікації за наступними напрямками навчання:
комп’ютерні технології управління інвестиційними проектами
програмні платформи бізнес-процесного моделювання
інформаційні технології бухгалтерського та фінансового аналізу
міжнародні стандарти фінансової звітності
сучасні комп’ютерні та інформаційні технології при викладанні природничих дисциплін
сучасні комп’ютерні та інформаційні технології при викладанні дисциплін гуманітарного циклу
сучасні засоби обробки графічної інформації
використання web-технологій в сучасній школі
з іноземної мови  у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (англійська мова)
 
За період 2010-2015 рр., в ІІПО підвищили свою кваліфікацію більше 400 викладачів із п’ятнадцяти  вищих навчальних закладів  І-ІV рівнів  акредитації м. Одеси та області.

Перелік та пріоритетність наукових тем

Науково-дослідна робота проводиться у відповідності до плану університету та інституту.
 
Викладачі комплексу беруть активну участь у щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І.Мечникова, а також у всеукраїнських та міжнародних конференціях.
 
Кожна кафедра Інституту проводить наукову роботу за окремою темою, які тісно пов'язані з загальною темою комплексу, а також співпрацює з іншими інститутами та факультетами університету у розробці НДР в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки:
 
фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук;
проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства;
збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток;
нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
дослідження та реалізація сучасних європейських освітніх моделей підготовки психологів, економістів, педагогів, соціальних працівників та програмістів.
 
З 2010 року на кафедрі економіки та моделювання ринкових відносин ведеться наукова робота № 210 на тему «Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері» (№ д/р 0110U007602). Науковий керівник – канд. економ. наук, професор Журавльова Т.О. За результатами роботи співробітниками кафедри опубліковано 5 монографій, 37 наукових статей, 25 доповідей на конференціях, захищено 52 дипломні роботи.
 
З 2012 року на кафедрі комп’ютерних та інформаційних технологій ведеться наукова робота за темою НДР № 494 «Фотоніка світлових полів та конденсованих середовищ з наноструктурами, їх взаємодія та трансформація у фізичних полях» (№ д/р 0112U001741). Науковий керівник – д-р ф.-м.н., професор Тюрин О.В. За результатами досліджень співробітниками кафедри у опубліковано 19 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 4 статті у журналі, що входить до переліку наукових фахових видань України; 5 статей направлено до друку; 21 доповідь на міжнародних конференціях; захищена 1 кандидатська дисертація, отримано 2 патенти (свідоцтва авторського права) України та подано 2 заявки на отримання патенту України.
 
Також співробітники інституту на базі спільної з НДІ фізики лабораторії проблем прикладної фізики й комп’ютерних технологій беруть участь у виконанні трьох держбюджетних тем. Роботи з тем проводяться відповідно до Державних пріоритетних напрямків розвитку науки й техніки  і зосереджені на вирішенні важливої науково-технічної проблеми – створенні наукових засад фототехнологій (технологій і процесів, у яких використовується світло), що є головним напрямком досліджень наукової школи, яку очолює завідувач кафедри, професор О.В. Тюрин.
 
З 01.01.2014 року співробітниками кафедр клінічної психології і соціальної допомоги та практичної психології ведеться наукова робота за темою НДР № 121 «Системоутворюючі чинники благополуччя особистості в умовах психосоціального стресу» (№д/р 0114U001791). Керівник: Розанов В.А. – доктор медичних наук, професор.
 
З 01.02.2014 року на кафедрах соціальної роботи та соціальних теорій виконується нова міжкафедральна науково-дослідна робота № 125 за темою «Соціально-психологічні, політико-правові та культурно-історичні аспекти розвитку сучасного суспільства» (№д/р 0114U001792). Науковий керівник теми – доктор політ. наук, проф. Дунаєва Л. М.
 
З 01.02.2015 року на кафедрах економічної кібернетики та інформаційних технологій і системного програмного забезпечення та технології дистанційного навчання виконується нова міжкафедральна науково-дослідна робота за темою «Моделювання ефективного управління розвитком інформаційних систем економічних об’єктів». Науковий керівник теми – к.ф.-м.н. доцент Рудик О.Г. 

В інституті успішно працює аспірантура й докторантура, які є основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у системі післядипломної професійної освіти. На сьогодні в аспірантурі ІІПО навчаються 30 осіб за п’ятьма спеціальностями: 

08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, 23.00.02 Політичні інститути та процеси, 
19.00.04 Медична психологія, 
19.00.01 Загальна психологія, історія психології, 
08.00.04 Економіка та управління підприємствами, та один докторант за спеціальністю 19.00.01 Загальна психологія, історія психології. 
За останні роки суттєво зросла кількість захищених дисертацій. За період 2004-2014 рр. було захищено одна докторська і дев’ятнадцять кандидатських дисертацій.

Кращі студенти Інституту

Щорічно студенти ІІПО беруть участь у «круглих столах», наукових семінарах, наукових студентських конференціях з актуальних проблем, всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт у математичних, економічних, технічних і гуманітарних галузях, всеукраїнських студентських олімпіадах.  
Кращі студенті інституту за високі досягнення в навчанні та активну участь у суспільному житті отримають персональну стипендію ректора.
 
За участь в Всеукраїнської студентської олімпіаді у 2013-2014р. Саввіна А., Дмтрієва О., Гуменюк М., Маруніч І., та Гердєва А. були нагороджені Почесними грамотами.
Також студенти Інституту і Коледжу приймають активну участь у щорічній спартакіада «Студентські ігри», в якій наша команда у 2014р. вдруге зайняла загальне 1 місце. 
 
У вересні 2014р. при проведенні І Всеукраїнського методичного семінару-тренінгу з Безпеки життєдіяльності «Єдина країна. Единая страна», команда ІІПО та Коледжу посіла загальне 2 місце (з 18 команд).
 
В 2014 р. на обласних спортивних змаганнях серед ВУЗів студентки Геока Ю. і Грибкова Ю. стали золотими, Шевченко А. – срібним, а Цой К. – бронзовим призерами з боксу. Ісмаїлова С. - чемпіонка світу з фігурного катання на роликових ковзунах, Мамулат А. - чемпіон м. Одеси у ходьбі на руках, Рожанський О.В. - чемпіон світу з карате.
 
Адреса інституту:
м. Одеса, Французький б-р, 24/26, к.8
Конт.телефони: 68-78-53, 748-00-68
Факс: 776-05-77
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
З побажаннями та зауваженнями по наповненню сторінок ІІПО звертайтеся за цією Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a67e7b52045f2818226481516758965
title_5a67e7b52057c15354024021516758965
title_5a67e7b5206907271769951516758965
title_5a67e7b5207a69604316911516758965
Top