Кафедра соціальних теорій

Кафедра соціальних теорій

Зав.кафедри – професор, кандидат політичних наук Дунаєва Л.М.

професор, кандидат політичних наук Дунаєва Л.М.

Створення кафедри виступило результатом нових підходів до дослідження соціальних явищ. Ініціатором створення кафедри соціальних теорій ІІПО та її першою завідувачкою стала професор Дмитрієва С.І. Кафедру створено у 2001 році згідно рішення Вченої ради ОНУ імені І.І.Мечникова наказом ректора №04а-02 від 23.01.2001р. для викладання фундаментальних соціально-економічних дисциплін студентам ННК «Школа-Коледж-Університет» та забезпечення спеціальності «Соціальна робота».

Підставою для відкриття спеціальності «Соціальна робота» був в першу чергу аналіз дефіцитності і, як наслідок, затребуваності фахівців з соціальної роботи в Одеському регіоні і в цілому по країні. Оцінка матеріальної бази кафедри свідчила про її достатність для відкриття спеціальності. Окрім цього, високий рівень і науковий потенціал професорсько-викладацького складу, наявність у бібліотечному фонді комплекту навчально-методичної літератури і можливість її оновлення, також свідчили про наявність необхідних для становлення нової спеціальності умов.

В процесі навчання студенти спеціальності «Соціальна робота» вивчають такі дисципліни:

 • Теорія соціальної роботи
 • Технологія соціальної роботи;
 • Психологія (загальна, вікова, соціальна);
 • Педагогіка;
 • Історія соціальної роботи;
 • Соціальна геронтологія;
 • Психодіагностіка;
 • Етика;
 • Пенсійне забезпечення;
 • Медико-соціальні основи здоров'я;
 • Зайнятість населення тощо.

Колектив кафедри веде роботу по підготовці соціальних працівників для: муніципальних соціальних служб і організацій, центрів зайнятості, міграційних служб, відділів соціального забезпечення, центрів соціального обслуговування і соціального захисту населення, учбово-виховних установ, правоохоронних органів, державних спеціальних фондів, пенсійних фондів, страхових компаній, добродійних організацій та ін.

Для якісного й ефективного викладання цих навчальних дисциплін на кафедрі працюють 2 професора, 7 доцентів. Заступник завідувача кафедри доцент Піщевська Е.В.

Викладачі кафедри постійно працюють і над забезпеченням навчального процесу методичним матеріалом. Так, за 5 років видано багато навчально-методичних та методичних посібників і вказівок, серед яких:

 • Крестовська Н.М. Основи римського права (методичний посібник для студентів)
 • Дунаєва Л.М., Крестовська Н.М. Історія політичних вчень (методичний посібник для студентів)
 • Віват Г. Пишемо без помилок
 • Дунаєва Л.М., Крестовська Н.М. Історія вчень про державу та право. Курс лекцій для студентів ННК «Школа-Коледж-Університет»
 • Дмитрієва С.І., Дунаєва Л.М. Як підготувати і захистити дипломну та курсову роботу (методичний посібник)
 • Огаренко Є.С. Тестові творчі завдання з філософії (практикум з кредитно-модульної системи підготовки фахівців)
 • Політологія: Навчально-методичний посібник для студентів напрямів «Соціальна допомога», «Фінанси та кредит», «Економічна кібернетика»/Укл. Л.М. Дунаєва, Л.В. Козловська, Т.П. Хлівнюк

Члени кафедри займаються науковою роботою. З 2001 року розробляється державна науково-дослідна тема Реалізація системи ступеневої освіти на досвіді ННК ОНУ імені І.І.Мечникова «Школа-Коледж-Університет». Мета роботи: дослідження соціального ефекту підготовки фахівців за новою інтегрованою схемою навчання та узагальнення наслідків впровадження експерименту, а також перспективи щодо його подовження та розширення.

Робота над цією науковою темою й іншими науковими проблемами формують основні напрямки сучасної науково-дослідної роботи на кафедрі.

Викладачі кафедри публікують свої статті і тези з наукових, учбових та інших проблем у періодичних виданнях, науково-практичних журналах та збірниках наукових праць (Інституту держави і права ім..А.Н.Корецького, Одеського інституту внутрішніх справ, Одеської національної юридичної академії, Південноукраїнського державного педагогічного університету), газетах.

Усього за останні роки викладачами опубліковано більш 200 різноманітних наукових праць, включаючи підручники, наукові посібники, статті, тези та ін. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, симпозіумах, наукових колоквіумах.

На кафедрі працює науковий студентський гурток (керівник ст. викл. Куріляк Ю.Д.). Широко практикуються спільні наукові публікації викладачів і студентів.

Доцент Піщевська Е.В. організовує проведення щорічних наукових конференцій професорсько-викладацького складу і наукових працівників та студентських конференцій.

Наукові розробки

Найменування розробки: Реалізація системи ступеневої освіти на досвіді ННК ОНУ імені І.І.Мечникова «Школа-Коледж-Університет».

Мета роботи: Дослідження соціального ефекту підготовки фахівців за новою інтегрованою схемою навчання та узагальнення наслідків впровадження експерименту, а також перспективи щодо його подовження та розширення.

Керівник: Дунаєва Лариса Миколаївна - кандидат політичних наук, професор.

Виконавці: Піщевська Е.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри, Огаренко Є.С., кандидат філософських наук, доцент кафедри, Козловська Л.В., кандидат політичних наук, Нікогосян О.О., ст..викладач кафедри, Шафоростов Є.В., ст..викладач кафедри, Куриляк Ю.Д., ст..викладач кафедри, Хлівнюк Т.П., ст..викладач кафедри.

Захистили кандидатські дисертації:

 • Дунаєва Л.М. «Партійна система в умовах модернізації суспільства: світовий досвід та Україна», 2001.
 • Хлівнюк Т.П. «Вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної України», 2008.
 • Нікогосян О.О. «Особливості розвитку політичних партій і партійних систем у посткомуністичних країнах», 2008.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a13c2b2a800c16543860751511244466
title_5a13c2b2a812621363641221511244466
title_5a13c2b2a82387805924731511244466
title_5a13c2b2a834a838809651511244466
Top